Algemene voorwaarden Huidzorg Royale

Artikel 1 Definities
1. Huidzorg Royale is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van al dan niet geneeskundige huidtherapeutische behandelingen.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Cliënt verstaan: de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de Diensten van Huidzorg Royale en Huidzorg Royale de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Huidzorg Royale en Cliënt, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Huidzorg Royale aan Cliënt geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende geneeskundige huidtherapeutische behandelingen, alsmede alle andere door Huidzorg Royale ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://huidzorgroyale.nl/.

 

Artikel 2 Inleidende Opmerkingen
1. Huidzorg Royale is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 39911473688. Onze AGB-code is 90046774. Daarnaast is Huidzorg Royale aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) Lid: 502220.

2. Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

3. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Cliënt en Huidzorg Royale gesloten Overeenkomsten waarbij Huidzorg Royale Diensten aanbiedt of producten levert.

4. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Huidzorg Royale overeengekomen.

5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Cliënt.

6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen Huidzorg Royale en Cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Huidzorg Royale zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2. De Cliënt kan contact opnemen met Huidzorg Royale via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Na een vrijblijvend intakegesprek zal Huidzorg Royale een behandelplan voorstellen, waarna de Overeenkomst door een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging tot stand komt. Indien gewenst kan Huidzorg Royale een offerte opmaken en die per brief of per e-mail naar Cliënt versturen.

3. Als Huidzorg Royale een bevestiging naar Cliënt stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Huidzorg

Royale kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Cliënt aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Huidzorg Royale dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Huidzorg Royale deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Cliënt waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Huidzorg Royale.

 

Artikel 4 Toestemming van Cliënt
1. Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling en/of schriftelijk toestemming daartoe aan Huidzorg Royale.

2. Huidzorg Royale kan van Cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3. Is Cliënt jonger dan 18 jaar, dan dient de ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Huidzorg Royale zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huidzorg Royale aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Huidzorg Royale worden verstrekt.

3. Huidzorg Royale is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Huidzorg Royale en Cliënt tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Huidzorg Royale en Cliënt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7 Annulering en afzegging
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2. In het geval Cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren af te melden telefonisch of per mail.

3. Zegt Cliënt niet of niet tijdig af, dan is Huidzorg Royale genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.  Huidzorg Royale hanteert een No-Show tarief van € 25,- per half uur.

4. Afzegging dient schriftelijk dan wel telefonisch te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Huidzorg Royale.

 

Artikel 8 Tarieven en zorgverzekering
1. Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor het behandeltraject. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling, tenzij anders aangegeven.

2. Huidzorg Royale behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak

indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met Cliënt.

3. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

4. Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de

behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van Cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

 

Artikel 9 Betaling
1. Betaling kan geschieden middels pintransactie, contant of via bankoverschrijving. Indien betaling via bankoverschrijving plaatsvind, dient Cliënt te betalen binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft Cliënt te allen tijde

gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

3. De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Huidzorg Royale mede te delen.

5. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Cliënt is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Bij betalingsachterstand is Huidzorg Royale bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat Cliënt een klacht tegen Huidzorg Royale indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Huidzorg Royale instemt met de

8. Indien Huidzorg Royale besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De Cliënt is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

2. Huidzorg Royale is niet aansprakelijk voor schade indien Cliënt onjuiste, niet-representatieve of niet waarheidsgetrouwe gegevens en/of informatie heeft verstrekt.

3. De Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Huidzorg Royale.

4. Huidzorg Royale is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

5. Huidzorg Royale kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien een (laser)behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van tijd weer terug keert, dan is Huidzorg Royale daarvoor niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk. Huidzorg Royale biedt geen garantie op een behandeling.

6. Indien Huidzorg Royale aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Huidzorg Royale met betrekking tot haar Diensten.

7. De aansprakelijkheid van Huidzorg Royale is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Huidzorg Royale niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Cliënt betaalde bedrag.

8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Huidzorg Royale.

9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Huidzorg Royale kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Klachten
1. In geval van ontevredenheid of een klacht van Cliënt over de behandeling door Huidzorg Royale, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Huidzorg Royale. Huidzorg Royale en Cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zaken tot een oplossing te komen.

2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan Cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal bemiddelen tussen Huidzorg Royale en Cliënt.

3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, kan Cliënt zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Huidzorg Royale behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Artikel 14 Identiteit van Huidzorg Royale
1. Huidzorg Royale is bij de KvK geregistreerd onder nummer 62414852 en draagt btw-identificatienummer nl002438063b70. Huidzorg Royale is gevestigd aan Van der Valk Boumanweg 180D (2352 JD) te Leiderdorp.

2. Huidzorg Royale is per e-mail te bereiken via info@huidzorgroyale.nl of middels de website www.huidzorgroyale.nl en telefonisch op 071 – 542 68 93.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Huidzorg Royale en haar Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Huidzorg Royale en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.